Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

arbitrum0x4ef552d39642254efc7ffa4282c71d2da41bacc9 1 0 09:10 09/02/2023

Token SushiSwap LP Token có mã ký hiệu là SLP hoạt động trên nền tảng arbitrum. SushiSwap LP Token/SLP thực hiện 256 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 736,534.00 USD (445.60 ETH)

arbitrum0xc3c7fc82e49d281094f1cafa5d2a72b577c8a318 1 0 09:10 09/02/2023

Token Hi Swap có mã ký hiệu là HI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Hi Swap/HI thực hiện 232 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 294,743.10 USD (178.36 ETH)

bsc0x9f8a594d7fe0fbf516b07287bd18d26599d32e3e 1 0 09:10 09/02/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,117.43 USD (265.58 ETH)

bsc0x9133b7320009a7a5c38e077f4d70078f9de61ddf 1 0 09:10 09/02/2023

Token XmasShiba có mã ký hiệu là XSHIB hoạt động trên nền tảng bsc. XmasShiba/XSHIB thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 163,465.53 USD (498.10 ETH)

eth0x2503c4a293f100009184ac6986dfb8e12361e4d6 1 0 09:10 09/02/2023

Token Uniswap V2 có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 233,685.46 USD (141.29 ETH)

arbitrum0xd3f1da62cafb7e7bc6531ff1cef6f414291f03d3 1 0 09:00 09/02/2023

Token Doubloon có mã ký hiệu là DBL hoạt động trên nền tảng arbitrum. Doubloon Token/DBL thực hiện 2,352 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,996,236.08 USD (1,191.99 ETH)

bsc0xa865197a84e780957422237b5d152772654341f3 1 0 09:00 09/02/2023

Token OpenLeverage có mã ký hiệu là OLE hoạt động trên nền tảng bsc. OpenLeverage/OLE thực hiện 4,868 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,401,128.36 USD (10,320.75 ETH)

eth0x523426ba1cea850457a0e405b005d739e8dfd0d8 1 0 09:00 09/02/2023

Token Catgirl AI có mã ký hiệu là CATAI hoạt động trên nền tảng eth. Catgirl AI/CATAI thực hiện 463 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 956,336.05 USD (578.92 ETH)

eth0xf4b5470523ccd314c6b9da041076e7d79e0df267 1 0 09:00 09/02/2023

Token BlockBank có mã ký hiệu là BBANK hoạt động trên nền tảng eth. BlockBank/BBANK thực hiện 287 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 368,707.48 USD (220.39 ETH)

arbitrum0xb348b87b23d5977e2948e6f36ca07e1ec94d7328 1 0 09:00 09/02/2023

Token SwapFish có mã ký hiệu là FISH hoạt động trên nền tảng arbitrum. SwapFish/FISH thực hiện 892 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 127,215.03 USD (76.19 ETH)

eth0xa848a1d33d8ef1633397a6acf617620fab8e5da8 1 0 09:00 09/02/2023

Token MouseWorm có mã ký hiệu là MOUSEWORM hoạt động trên nền tảng eth. MouseWorm/MOUSEWORM thực hiện 172 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 121,313.28 USD (73.20 ETH)

eth0x16b3e050e9e2f0ac4f1bea1b3e4fdc43d7f062dd 1 0 09:00 09/02/2023

Token SOMBRA có mã ký hiệu là SMBR hoạt động trên nền tảng eth. SOMBRA/SMBR thực hiện 96 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 162,806.54 USD (98.70 ETH)

bsc0x213503534d927424a5cdf6d580e9fd408be9337a 1 0 09:00 09/02/2023

Token MetaPlayers gg có mã ký hiệu là FPS hoạt động trên nền tảng bsc. FPS Token/FPS thực hiện 70 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,922.22 USD (291.39 ETH)

eth0x3a810ff7211b40c4fa76205a14efe161615d0385 1 0 09:00 09/02/2023

Token AI Network có mã ký hiệu là AIN hoạt động trên nền tảng eth. AI Network/AIN thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 191,124.17 USD (114.83 ETH)

bsc0x71e72dde4152d274afd1f2db43531ed9e44a78fa 1 0 09:00 09/02/2023

Token LordToken có mã ký hiệu là LTT hoạt động trên nền tảng bsc. LordToken/LTT thực hiện 421 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 161,410.38 USD (491.01 ETH)

eth0x43a96962254855f16b925556f9e97be436a43448 1 0 09:00 09/02/2023

Token Hord có mã ký hiệu là HORD hoạt động trên nền tảng eth. HORD Token/HORD thực hiện 320 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 457,754.68 USD (274.65 ETH)

bsc0x8ad8e9b85787ddd0d31b32ecf655e93bfc0747ef 1 0 09:00 09/02/2023

Token SOMBRA có mã ký hiệu là SMBR hoạt động trên nền tảng bsc. SOMBRA/SMBR thực hiện 203 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,867.17 USD (261.76 ETH)

bsc0x78f5d389f5cdccfc41594abab4b0ed02f31398b3 1 0 09:00 09/02/2023

Token ApolloX Token có mã ký hiệu là APX hoạt động trên nền tảng bsc. ApolloX Token/APX thực hiện 984 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,901,413.87 USD (5,781.75 ETH)

eth0x817bbdbc3e8a1204f3691d14bb44992841e3db35 1 0 09:00 09/02/2023

Token CudosToken có mã ký hiệu là CUDOS hoạt động trên nền tảng eth. CudosToken/CUDOS thực hiện 210 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 309,825.61 USD (185.70 ETH)

eth0xcd17fa52528f37facb3028688e62ec82d9417581 1 0 09:00 09/02/2023

Token Materium có mã ký hiệu là MTRM hoạt động trên nền tảng eth. Materium/MTRM thực hiện 210 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 259,458.38 USD (156.06 ETH)

eth0xaaaaaa20d9e0e2461697782ef11675f668207961 1 0 09:00 09/02/2023

Token Aurora có mã ký hiệu là AURORA hoạt động trên nền tảng eth. Aurora/AURORA thực hiện 277 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 488,626.48 USD (294.73 ETH)

bsc0x62823659d09f9f9d2222058878f89437425eb261 1 0 09:00 09/02/2023

Token ERTHA Token có mã ký hiệu là ERTHA hoạt động trên nền tảng bsc. ERTHA Token/ERTHA thực hiện 2,827 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 521,198.53 USD (1,590.03 ETH)

bsc0x01e0d17a533e5930a349c2bb71304f04f20ab12b 1 0 09:00 09/02/2023

Token Revolve Games có mã ký hiệu là RPG hoạt động trên nền tảng bsc. REVOLVE_GAMES/RPG thực hiện 359 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,665.64 USD (332.67 ETH)

bsc0x154a9f9cbd3449ad22fdae23044319d6ef2a1fab 1 0 09:00 09/02/2023

Token CryptoBlades Skill Token có mã ký hiệu là SKILL hoạt động trên nền tảng bsc. CryptoBlades Skill Token/SKILL thực hiện 1,197 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 143,386.02 USD (436.13 ETH)

arbitrum0xfd559867b6d3445f9589074c3ac46418fdfffda4 1 0 09:00 09/02/2023

Token Goblin có mã ký hiệu là GOBLIN hoạt động trên nền tảng arbitrum. Goblin/GOBLIN thực hiện 281 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,189.62 USD (49.91 ETH)

polygon0x81382e9693de2afc33f69b70a6c12ca9b3a73f47 1 0 09:00 09/02/2023

Token DOSE có mã ký hiệu là DOSE hoạt động trên nền tảng polygon. DOSE/DOSE thực hiện 235 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,438.72 USD (58,014.53 ETH)

bsc0x7837fd820ba38f95c54d6dac4ca3751b81511357 1 0 09:00 09/02/2023

Token DOSE có mã ký hiệu là DOSE hoạt động trên nền tảng bsc. DOSE/DOSE thực hiện 895 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,523.51 USD (279.97 ETH)

bsc0x464fdb8affc9bac185a7393fd4298137866dcfb8 1 0 09:00 09/02/2023

Token REALM có mã ký hiệu là REALM hoạt động trên nền tảng bsc. REALM/REALM thực hiện 1,937 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 889,114.92 USD (2,693.74 ETH)

eth0xb31ef9e52d94d4120eb44fe1ddfde5b4654a6515 1 0 09:00 09/02/2023

Token DOSE có mã ký hiệu là DOSE hoạt động trên nền tảng eth. DOSE/DOSE thực hiện 118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,081.01 USD (52.84 ETH)

bsc0x13dfe44c7b461222e10597e517e4485ff4766582 1 0 09:00 09/02/2023

Token Moon Nation Game có mã ký hiệu là MNG hoạt động trên nền tảng bsc. Moon Nation Game/MNG thực hiện 230 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 158,889.47 USD (481.06 ETH)

eth0x6f3277ad0782a7da3eb676b85a8346a100bf9c1c 1 0 09:00 09/02/2023

Token DogPad Finance có mã ký hiệu là DOGPAD hoạt động trên nền tảng eth. DogPad/DOGPAD thực hiện 131 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,316.86 USD (46.64 ETH)

bsc0xb25583e5e2db32b7fcbffe3f5e8e305c36157e54 1 0 09:00 09/02/2023

Token REX có mã ký hiệu là XRX hoạt động trên nền tảng bsc. REX/XRX thực hiện 1,211 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 957,197.11 USD (2,907.64 ETH)

eth0x31429d1856ad1377a8a0079410b297e1a9e214c2 1 0 09:00 09/02/2023

Token Angle có mã ký hiệu là ANGLE hoạt động trên nền tảng eth. ANGLE/ANGLE thực hiện 94 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 158,416.26 USD (95.25 ETH)

eth0x464fdb8affc9bac185a7393fd4298137866dcfb8 1 0 09:00 09/02/2023

Token REALM có mã ký hiệu là REALM hoạt động trên nền tảng eth. REALM/REALM thực hiện 233 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 232,488.51 USD (139.24 ETH)

bsc0x39d4549908e7adcee9b439429294eeb4c65c2c9e 1 0 09:00 09/02/2023

Token Chainport.io-Peg HORD Token có mã ký hiệu là HORD hoạt động trên nền tảng bsc. Chainport.io-Peg HORD Token/HORD thực hiện 504 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 153,078.36 USD (464.74 ETH)

arbitrum0x93c15cd7de26f07265f0272e0b831c5d7fab174f 1 0 09:00 09/02/2023

Token Liquid có mã ký hiệu là LIQD hoạt động trên nền tảng arbitrum. Liquid/LIQD thực hiện 93 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,329.85 USD (62.56 ETH)

polygon0x431cd3c9ac9fc73644bf68bf5691f4b83f9e104f 1 0 09:00 09/02/2023

Token Crypto Unicorns Rainbow có mã ký hiệu là RBW hoạt động trên nền tảng polygon. Rainbow Token/RBW thực hiện 738 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 252,458.24 USD (194,137.65 ETH)

eth0xfbbe9b1142c699512545f47937ee6fae0e4b0aa9 1 0 09:00 09/02/2023

Token EDDASwap có mã ký hiệu là EDDA hoạt động trên nền tảng eth. EDDA/EDDA thực hiện 28 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,235.29 USD (37.15 ETH)

eth0x6fbc20483b53cea47839bb8e171abd6d67c3c696 1 0 09:00 09/02/2023

Token EvolveAI có mã ký hiệu là EVOAI hoạt động trên nền tảng eth. EvolveAI/EVOAI thực hiện 368 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 629,250.48 USD (380.02 ETH)

arbitrum0xf19547f9ed24aa66b03c3a552d181ae334fbb8db 1 0 09:00 09/02/2023

Token Lodestar có mã ký hiệu là LODE hoạt động trên nền tảng arbitrum. Lodestar/LODE thực hiện 154 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,232.15 USD (46.39 ETH)