Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xe460ed03841327d1e59b6a7d1b7d46fd9b263762 1 0 18:40 04/10/2023

Token WSBClassic có mã ký hiệu là WSBC hoạt động trên nền tảng bsc. WSBClassic/WSBC thực hiện 7 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 18,123.39 USD (87.74 ETH)

bsc0x5fadf14198bf792550ad9df871defcd152162af7 1 0 18:40 04/10/2023

Token Greylock Edge có mã ký hiệu là Edge hoạt động trên nền tảng bsc. Greylock Edge/Edge thực hiện 560 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 253,498.09 USD (1,230.34 ETH)

bsc0xef503201210578b517fd1ca8b3f0445ace8df3c5 1 0 18:20 04/10/2023

Token BlockCreate có mã ký hiệu là BLOCK hoạt động trên nền tảng bsc. BlockCreate/BLOCK thực hiện 50 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 303,034.14 USD (1,468.62 ETH)

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 18:00 04/10/2023

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 2,117 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,793,516.53 USD (1,695.28 ETH)

bsc0x11ac6af070fe1991a457c56fb85c577efe57f0e4 1 0 18:00 04/10/2023

Token DragonKing có mã ký hiệu là DragonKing hoạt động trên nền tảng bsc. DragonKing/DragonKing thực hiện 800 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 244,293.38 USD (1,153.14 ETH)

eth0xed4e879087ebd0e8a77d66870012b5e0dffd0fa4 1 0 18:00 04/10/2023

Token AstroPepeX có mã ký hiệu là APX hoạt động trên nền tảng eth. AstroPepeX/APX thực hiện 561 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 515,883.91 USD (313.03 ETH)

eth0x33d0568941c0c64ff7e0fb4fba0b11bd37deed9f 1 0 18:00 04/10/2023

Token RAMP OLD có mã ký hiệu là RAMP hoạt động trên nền tảng eth. RAMP DEFI/RAMP thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 45,503.40 USD (27.63 ETH)

eth0xabec00542d141bddf58649bfe860c6449807237c 1 0 18:00 04/10/2023

Token X.com có mã ký hiệu là X hoạt động trên nền tảng eth. X.com/X thực hiện 231 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 243,415.78 USD (147.62 ETH)

bsc0x6d23970ce32cb0f1929bece7c56d71319e1b4f01 1 0 18:00 04/10/2023

Token Multi Functional Environmental Token có mã ký hiệu là MFET hoạt động trên nền tảng bsc. Multi Functional Environmental Token/MFET thực hiện 211 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,624.47 USD (285.96 ETH)

bsc0x33e0b24aaea62500ca79d33e26efe576bbf5bacf 1 0 18:00 04/10/2023

Token 2049 có mã ký hiệu là 2049 hoạt động trên nền tảng bsc. 2049/2049 thực hiện 3,033 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 299,747.09 USD (1,433.57 ETH)

eth0x089453742936dd35134383aee9d78bee63a69b01 1 0 18:00 04/10/2023

Token GOLD có mã ký hiệu là GOLD hoạt động trên nền tảng eth. GOLD/GOLD thực hiện 131 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,489.42 USD (47.82 ETH)

bsc0x4d1e90ab966ae26c778b2f9f365aa40abb13f53c 1 0 18:00 04/10/2023

Token STA có mã ký hiệu là STA hoạt động trên nền tảng bsc. STA TOKEN/STA thực hiện 1,180 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 257,178.11 USD (1,231.92 ETH)

bsc0xe283d0e3b8c102badf5e8166b73e02d96d92f688 1 0 18:00 04/10/2023

Token Elephant Money có mã ký hiệu là ELEPHANT hoạt động trên nền tảng bsc. Elephant Money/ELEPHANT thực hiện 2,597 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 8,363,960.90 USD (39,238.88 ETH)

eth0x78a0a62fba6fb21a83fe8a3433d44c73a4017a6f 1 0 18:00 04/10/2023

Token Open Exchange Token có mã ký hiệu là OX hoạt động trên nền tảng eth. Open Exchange Token/OX thực hiện 626 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 688,106.95 USD (417.94 ETH)

eth0xd0d56273290d339aaf1417d9bfa1bb8cfe8a0933 1 0 18:00 04/10/2023

Token Foom có mã ký hiệu là FOOM hoạt động trên nền tảng eth. FOOM/FOOM thực hiện 546 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,646,872.49 USD (1,000.68 ETH)

eth0x686f2404e77ab0d9070a46cdfb0b7fecdd2318b0 1 0 18:00 04/10/2023

Token LORDS có mã ký hiệu là LORDS hoạt động trên nền tảng eth. Lords/LORDS thực hiện 84 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,257.24 USD (41.59 ETH)

eth0x4309e88d1d511f3764ee0f154cee98d783b61f09 1 0 18:00 04/10/2023

Token Onchain AI Token có mã ký hiệu là OCAI hoạt động trên nền tảng eth. Onchain AI Token/OCAI thực hiện 115 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 139,081.39 USD (84.22 ETH)

bsc0x16faf9daa401aa42506af503aa3d80b871c467a3 1 0 18:00 04/10/2023

Token DexCheck có mã ký hiệu là DCK hoạt động trên nền tảng bsc. DexCheck/DCK thực hiện 1,400 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 283,294.16 USD (1,337.08 ETH)

eth0xbadff0ef41d2a68f22de21eabca8a59aaf495cf0 1 0 18:00 04/10/2023

Token Kabosu Inu có mã ký hiệu là Kabosu hoạt động trên nền tảng eth. Kabosu/Kabosu thực hiện 99 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,083.69 USD (38.24 ETH)

bsc0x23ce9e926048273ef83be0a3a8ba9cb6d45cd978 1 0 18:00 04/10/2023

Token Dalarnia có mã ký hiệu là DAR hoạt động trên nền tảng bsc. Dalarnia/DAR thực hiện 288 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,030.02 USD (241.11 ETH)

eth0x72e4f9f808c49a2a61de9c5896298920dc4eeea9 1 0 18:00 04/10/2023

Token HarryPotterObamaSonic10Inu có mã ký hiệu là BITCOIN hoạt động trên nền tảng eth. HarryPotterObamaSonic10Inu/BITCOIN thực hiện 1,104 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,716,587.00 USD (1,042.41 ETH)

eth0xdbecdd726f6ad8e24afc78fe3cc8eb7b73c2d94d 1 0 18:00 04/10/2023

Token Chaintools có mã ký hiệu là CTLS hoạt động trên nền tảng eth. ChainTools/CTLS thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,371.99 USD (34.34 ETH)

eth0x5732046a883704404f284ce41ffadd5b007fd668 1 0 18:00 04/10/2023

Token Bluzelle có mã ký hiệu là BLZ hoạt động trên nền tảng eth. Bluzelle Token/BLZ thực hiện 82 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,857.25 USD (44.18 ETH)

eth0x2559813bbb508c4c79e9ccce4703bcb1f149edd7 1 0 18:00 04/10/2023

Token HOURGLASS có mã ký hiệu là WAIT hoạt động trên nền tảng eth. HOURGLASS/WAIT thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,235.27 USD (60.22 ETH)

eth0x017e9db34fc69af0dc7c7b4b33511226971cddc7 1 0 18:00 04/10/2023

Token On-Chain Dynamics có mã ký hiệu là OCD hoạt động trên nền tảng eth. On-Chain Dynamics/OCD thực hiện 67 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,442.75 USD (34.24 ETH)

bsc0x0cbd6fadcf8096cc9a43d90b45f65826102e3ece 1 0 18:00 04/10/2023

Token CheckDot có mã ký hiệu là CDT hoạt động trên nền tảng bsc. CheckDot/CDT thực hiện 423 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,353.16 USD (580.23 ETH)

eth0x120a3879da835a5af037bb2d1456bebd6b54d4ba 1 0 18:00 04/10/2023

Token Revest Finance có mã ký hiệu là RVST hoạt động trên nền tảng eth. Revest/RVST thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,879.12 USD (53.34 ETH)

eth0x2d886570a0da04885bfd6eb48ed8b8ff01a0eb7e 1 0 18:00 04/10/2023

Token Blockchain Bets có mã ký hiệu là BCB hoạt động trên nền tảng eth. Blockchain Bets/BCB thực hiện 39 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,402.86 USD (33.03 ETH)

eth0x672f4fa517894496b8a958b4b3fca068ce513a39 1 0 18:00 04/10/2023

Token DexCheck có mã ký hiệu là DCK hoạt động trên nền tảng eth. DexCheck/DCK thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 153,511.31 USD (93.00 ETH)

eth0xe86df1970055e9caee93dae9b7d5fd71595d0e18 1 0 18:00 04/10/2023

Token Bitcoin20 có mã ký hiệu là BTC20 hoạt động trên nền tảng eth. Bitcoin20/BTC20 thực hiện 144 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 43,755.29 USD (26.62 ETH)

bsc0x52f24a5e03aee338da5fd9df68d2b6fae1178827 1 0 18:00 04/10/2023

Token Ankr Staked BNB có mã ký hiệu là ankrBNB hoạt động trên nền tảng bsc. Ankr Staked BNB/ankrBNB thực hiện 613 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 323,922.87 USD (1,535.82 ETH)

eth0x14fee680690900ba0cccfc76ad70fd1b95d10e16 1 0 18:00 04/10/2023

Token PAAL AI có mã ký hiệu là $PAAL hoạt động trên nền tảng eth. PAAL AI/$PAAL thực hiện 108 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,279.11 USD (42.65 ETH)

fantom0xcbe0ca46399af916784cadf5bcc3aed2052d6c45 1 0 18:00 04/10/2023

Token LIF3 LSHARE OLD có mã ký hiệu là LSHARE hoạt động trên nền tảng fantom. LSHARE/LSHARE thực hiện 332 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,025.20 USD (282,364.78 ETH)

eth0x949d48eca67b17269629c7194f4b727d4ef9e5d6 1 0 18:00 04/10/2023

Token MeritCircle có mã ký hiệu là MC hoạt động trên nền tảng eth. Merit Circle/MC thực hiện 173 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 857,269.51 USD (519.44 ETH)

bsc0xd6edbb510af7901b2c049ce778b65a740c4aeb7f 1 0 18:00 04/10/2023

Token WARRIOR có mã ký hiệu là WOR hoạt động trên nền tảng bsc. WARRIOR/WOR thực hiện 376 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 262,532.61 USD (1,269.51 ETH)

eth0x44108f0223a3c3028f5fe7aec7f9bb2e66bef82f 1 0 18:00 04/10/2023

Token Across Protocol có mã ký hiệu là ACX hoạt động trên nền tảng eth. Across Protocol Token/ACX thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,692.22 USD (39.81 ETH)

eth0x07e0edf8ce600fb51d44f51e3348d77d67f298ae 1 0 18:00 04/10/2023

Token HarryPotterObamaPacMan8Inu có mã ký hiệu là XRP hoạt động trên nền tảng eth. HarryPotterObamaPacMan8Inu/XRP thực hiện 871 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 643,986.24 USD (390.66 ETH)

bsc0x4b8285ab433d8f69cb48d5ad62b415ed1a221e4f 1 0 18:00 04/10/2023

Token MagicCraft có mã ký hiệu là MCRT hoạt động trên nền tảng bsc. MagicCraft/MCRT thực hiện 255 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,954.49 USD (346.60 ETH)

polygon0x03b54a6e9a984069379fae1a4fc4dbae93b3bccd 1 0 18:00 04/10/2023

Token Wrapped stETH có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng polygon. Wrapped liquid staked Ether 2.0 (PoS)/wstETH thực hiện 2,324 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,209,995.41 USD (2,138,321.15 ETH)

eth0xf819d9cb1c2a819fd991781a822de3ca8607c3c9 1 0 18:00 04/10/2023

Token Unibot có mã ký hiệu là UNIBOT hoạt động trên nền tảng eth. Unibot/UNIBOT thực hiện 235 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 557,292.81 USD (338.66 ETH)