Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xdb4f6ccb5994455e5f38f6a5a74c76fece79ed2e 1 0 22:30 25/03/2023

Token GenkiDoge có mã ký hiệu là GenkiDoge hoạt động trên nền tảng bsc. GenkiDoge/GenkiDoge thực hiện 362 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 40,729.99 USD (125.86 ETH)

bsc0x42df2401693ddac6654f3ea2e8e828d3ffada60f 6 0 22:10 25/03/2023

Token PACK có mã ký hiệu là PACK hoạt động trên nền tảng bsc. PACK/PACK thực hiện 189 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,460.19 USD (285.72 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 22:00 25/03/2023

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 1,172 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 351,701.01 USD (200.99 ETH)

polygon0x8f9e8e833a69aa467e42c46cca640da84dd4585f 1 0 22:00 25/03/2023

Token NFT Champions có mã ký hiệu là CHAMP hoạt động trên nền tảng polygon. NFT Champions/CHAMP thực hiện 705 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 361,773.08 USD (331,473.33 ETH)

bsc0xb82beb6ee0063abd5fc8e544c852237aa62cbb14 1 0 22:00 25/03/2023

Token Square Token có mã ký hiệu là SQUA hoạt động trên nền tảng bsc. Square Token/SQUA thực hiện 11,040 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 10,038,257.95 USD (31,082.72 ETH)

eth0xc91a71a1ffa3d8b22ba615ba1b9c01b2bbbf55ad 1 0 22:00 25/03/2023

Token ZigZag có mã ký hiệu là ZZ hoạt động trên nền tảng eth. ZigZag/ZZ thực hiện 890 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,051,760.95 USD (601.22 ETH)

bsc0xa89bf95c5f15a847c8eb8d348cd7fed719ad7d80 1 0 22:00 25/03/2023

Token Chat AI có mã ký hiệu là AI hoạt động trên nền tảng bsc. Chat AI/AI thực hiện 778 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 187,050.28 USD (579.57 ETH)

optimism0x920cf626a271321c151d027030d5d08af699456b 1 0 22:00 25/03/2023

Token Kwenta có mã ký hiệu là KWENTA hoạt động trên nền tảng optimism. Kwenta/KWENTA thực hiện 89 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 190,729.48 USD (108.95 ETH)

eth0x4521c9ad6a3d4230803ab752ed238be11f8b342f 1 0 22:00 25/03/2023

Token Sanin Inu có mã ký hiệu là SANI hoạt động trên nền tảng eth. Sanin Inu/SANI thực hiện 232 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 264,368.24 USD (151.37 ETH)

arbitrum0xaa54e84a3e6e5a80288d2c2f8e36ea5ca3a3ca30 1 0 22:00 25/03/2023

Token SHARBI có mã ký hiệu là $SHARBI hoạt động trên nền tảng arbitrum. SHARBI/$SHARBI thực hiện 173 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,084.56 USD (55.91 ETH)

eth0x5f64ab1544d28732f0a24f4713c2c8ec0da089f0 1 0 22:00 25/03/2023

Token DEXTF có mã ký hiệu là DEXTF hoạt động trên nền tảng eth. DEXTF Token/DEXTF thực hiện 169 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 195,308.64 USD (111.06 ETH)

eth0xbe00734799a67a62af2819825580318ac1b1e4ec 1 0 22:00 25/03/2023

Token ordinex có mã ký hiệu là ORD hoạt động trên nền tảng eth. ordinex/ORD thực hiện 46 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 126,366.99 USD (72.09 ETH)

bsc0x651cd665bd558175a956fb3d72206ea08eb3df5b 1 0 22:00 25/03/2023

Token Roseon Finance có mã ký hiệu là ROSN hoạt động trên nền tảng bsc. Roseon token/ROSN thực hiện 1,071 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 374,631.96 USD (1,158.70 ETH)

eth0x235c8ee913d93c68d2902a8e0b5a643755705726 1 0 22:00 25/03/2023

Token tehBag có mã ký hiệu là BAG hoạt động trên nền tảng eth. tehBag/BAG thực hiện 394 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 372,252.85 USD (213.48 ETH)

bsc0x7029994f28fd39ff934a96b25591d250a2183f67 1 0 22:00 25/03/2023

Token Froggies Token có mã ký hiệu là FRGST hoạt động trên nền tảng bsc. Froggies Token/FRGST thực hiện 230 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,295.01 USD (174.11 ETH)

arbitrum0x7f465507f058e17ad21623927a120ac05ca32741 1 0 22:00 25/03/2023

Token Arcadeum có mã ký hiệu là ARC hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arcadeum/ARC thực hiện 1,087 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,466,014.54 USD (838.47 ETH)

eth0xa49d7499271ae71cd8ab9ac515e6694c755d400c 1 0 22:00 25/03/2023

Token Mute.io có mã ký hiệu là MUTE hoạt động trên nền tảng eth. Mute.io/MUTE thực hiện 945 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,410,483.66 USD (1,947.09 ETH)

eth0xfc979087305a826c2b2a0056cfaba50aad3e6439 1 0 22:00 25/03/2023

Token DAFI Token có mã ký hiệu là DAFI hoạt động trên nền tảng eth. DAFI Token/DAFI thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,444.94 USD (53.29 ETH)

arbitrum0x031d35296154279dc1984dcd93e392b1f946737b 1 0 22:00 25/03/2023

Token Cap có mã ký hiệu là CAP hoạt động trên nền tảng arbitrum. Cap/CAP thực hiện 123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 174,038.41 USD (99.48 ETH)

eth0xfd0205066521550d7d7ab19da8f72bb004b4c341 1 0 22:00 25/03/2023

Token Liquidity Incentive Token có mã ký hiệu là LIT hoạt động trên nền tảng eth. Liquidity Incentive Token/LIT thực hiện 37 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 176,128.83 USD (101.12 ETH)

bsc0xe82546b56b1b8a5f031bcd23ff6332282cb0124b 1 0 22:00 25/03/2023

Token Brain Sync có mã ký hiệu là SyncBrain hoạt động trên nền tảng bsc. Brain Sync/SyncBrain thực hiện 296 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,528.79 USD (234.52 ETH)

eth0x6b0b3a982b4634ac68dd83a4dbf02311ce324181 1 0 22:00 25/03/2023

Token Alethea Artificial Liquid Intelligence có mã ký hiệu là ALI hoạt động trên nền tảng eth. Artificial Liquid Intelligence Token/ALI thực hiện 190 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 281,262.71 USD (160.63 ETH)

eth0x15b7c0c907e4c6b9adaaaabc300c08991d6cea05 1 0 22:00 25/03/2023

Token Gelato có mã ký hiệu là GEL hoạt động trên nền tảng eth. Gelato Network Token/GEL thực hiện 34 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 204,027.79 USD (116.42 ETH)

eth0xf16e81dce15b08f326220742020379b855b87df9 1 0 22:00 25/03/2023

Token IceToken có mã ký hiệu là ICE hoạt động trên nền tảng eth. IceToken/ICE thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,041.97 USD (47.84 ETH)

bsc0xa73164db271931cf952cbaeff9e8f5817b42fa5c 1 0 22:00 25/03/2023

Token Landshare Token có mã ký hiệu là LAND hoạt động trên nền tảng bsc. Landshare Token/LAND thực hiện 281 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 111,277.14 USD (344.23 ETH)

bsc0x0cbd6fadcf8096cc9a43d90b45f65826102e3ece 1 0 22:00 25/03/2023

Token CheckDot có mã ký hiệu là CDT hoạt động trên nền tảng bsc. CheckDot/CDT thực hiện 237 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,805.22 USD (166.56 ETH)

bsc0x45808ce43eb2d7685ff0242631f0feb6f3d8701a 1 0 22:00 25/03/2023

Token EKTA v2 có mã ký hiệu là EKTA v2 hoạt động trên nền tảng bsc. EKTA v2/EKTA v2 thực hiện 676 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 128,486.18 USD (398.51 ETH)

arbitrum0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548 1 0 22:00 25/03/2023

Token Arbitrum có mã ký hiệu là ARB hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arbitrum/ARB thực hiện 79,783 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 169,292,898.65 USD (96,717.18 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 22:00 25/03/2023

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 236,143.50 USD (134.72 ETH)

eth0x038a68ff68c393373ec894015816e33ad41bd564 1 0 22:00 25/03/2023

Token Glitch có mã ký hiệu là GLCH hoạt động trên nền tảng eth. Glitch/GLCH thực hiện 25 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,281.07 USD (40.92 ETH)

arbitrum0x93c15cd7de26f07265f0272e0b831c5d7fab174f 1 0 22:00 25/03/2023

Token Liquid Finance có mã ký hiệu là LIQD hoạt động trên nền tảng arbitrum. Liquid/LIQD thực hiện 120 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,568.41 USD (45.99 ETH)

eth0xe4815ae53b124e7263f08dcdbbb757d41ed658c6 1 0 22:00 25/03/2023

Token Zks có mã ký hiệu là ZKS hoạt động trên nền tảng eth. Zks/ZKS thực hiện 133 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 237,948.59 USD (135.70 ETH)

eth0xc4ee0aa2d993ca7c9263ecfa26c6f7e13009d2b6 1 0 22:00 25/03/2023

Token Hoichi 芳一 có mã ký hiệu là HOICHI hoạt động trên nền tảng eth. Hoichi 芳一/HOICHI thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,817.90 USD (31.89 ETH)

eth0x243cacb4d5ff6814ad668c3e225246efa886ad5a 1 0 22:00 25/03/2023

Token Shina Inu có mã ký hiệu là SHI hoạt động trên nền tảng eth. Shina Inu/SHI thực hiện 243 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 459,419.56 USD (262.30 ETH)

bsc0x1ae369a6ab222aff166325b7b87eb9af06c86e57 1 0 22:00 25/03/2023

Token 10Set Token có mã ký hiệu là 10SET hoạt động trên nền tảng bsc. 10Set Token/10SET thực hiện 132 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,789.05 USD (367.14 ETH)

eth0x2e516ba5bf3b7ee47fb99b09eadb60bde80a82e0 1 0 22:00 25/03/2023

Token Eggs có mã ký hiệu là EGGS hoạt động trên nền tảng eth. Eggs/EGGS thực hiện 211 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 256,362.83 USD (146.14 ETH)

eth0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e 1 0 22:00 25/03/2023

Token Illuvium có mã ký hiệu là ILV hoạt động trên nền tảng eth. Illuvium/ILV thực hiện 747 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,712,777.18 USD (2,690.83 ETH)

eth0x1e4746dc744503b53b4a082cb3607b169a289090 1 0 22:00 25/03/2023

Token IPOR có mã ký hiệu là IPOR hoạt động trên nền tảng eth. IPOR Token/IPOR thực hiện 51 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,238.20 USD (33.88 ETH)

eth0x5b7533812759b45c2b44c19e320ba2cd2681b542 1 0 22:00 25/03/2023

Token SingularityNET Token có mã ký hiệu là AGIX hoạt động trên nền tảng eth. SingularityNET Token/AGIX thực hiện 543 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,873,902.45 USD (3,360.28 ETH)

eth0xcb84d72e61e383767c4dfeb2d8ff7f4fb89abc6e 1 0 22:00 25/03/2023

Token VEGA có mã ký hiệu là VEGA hoạt động trên nền tảng eth. VEGA/VEGA thực hiện 29 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,586.60 USD (31.74 ETH)