Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x6a6aa13393b7d1100c00a57c76c39e8b6c835041 1 0 12:00 09/12/2022

Token OpenAI ERC có mã ký hiệu là OPENAI hoạt động trên nền tảng eth. OpenAI/OPENAI thực hiện 2,757 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,321,409.16 USD (1,053.27 ETH)

bsc0x152ad7dc399269fa65d19bd7a790ea8aa5b23dad 1 0 12:00 09/12/2022

Token Tao Te Ching có mã ký hiệu là TTC hoạt động trên nền tảng bsc. Tao Te Ching /TTC thực hiện 2,398 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,862,433.14 USD (6,464.38 ETH)

eth0x9f9c8ec3534c3ce16f928381372bfbfbfb9f4d24 1 0 12:00 09/12/2022

Token GraphLinq Protocol có mã ký hiệu là GLQ hoạt động trên nền tảng eth. GraphLinq/GLQ thực hiện 1,060 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,073,561.22 USD (860.73 ETH)

bsc0x464fdb8affc9bac185a7393fd4298137866dcfb8 1 0 12:00 09/12/2022

Token REALM có mã ký hiệu là REALM hoạt động trên nền tảng bsc. REALM/REALM thực hiện 733 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 264,201.09 USD (916.06 ETH)

eth0x464fdb8affc9bac185a7393fd4298137866dcfb8 1 0 12:00 09/12/2022

Token REALM có mã ký hiệu là REALM hoạt động trên nền tảng eth. REALM/REALM thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,929.81 USD (56.83 ETH)

polygon0xe0f463832295adf63eb6ca053413a3f9cd8bf685 1 0 12:00 09/12/2022

Token Snowflake có mã ký hiệu là SNOW hoạt động trên nền tảng polygon. Snowflake/SNOW thực hiện 188 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,511.50 USD (57,400.08 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 12:00 09/12/2022

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 797 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,329,805.12 USD (1,043.39 ETH)

eth0x0a41e6d4d4897e8cec819ce7d10b2d7cda61dc94 1 0 12:00 09/12/2022

Token YCLUB có mã ký hiệu là SYC hoạt động trên nền tảng eth. Super Yacht Coin/SYC thực hiện 43 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,007.95 USD (51.96 ETH)

polygon0xcf630283e8ff2e30c29093bc8aa58cadd8613039 1 0 12:00 09/12/2022

Token Optimus OPT3 có mã ký hiệu là OPT3 hoạt động trên nền tảng polygon. Optimus V3/OPT3 thực hiện 1,283 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,456,997.43 USD (1,578,001.78 ETH)

eth0x8c6fa66c21ae3fc435790e451946a9ea82e6e523 1 0 12:00 09/12/2022

Token MetaFabric có mã ký hiệu là FABRIC hoạt động trên nền tảng eth. MetaFabric/FABRIC thực hiện 139 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 186,816.55 USD (146.78 ETH)

eth0x97872eafd79940c7b24f7bcc1eadb1457347adc9 1 0 12:00 09/12/2022

Token Strips Finance có mã ký hiệu là STRP hoạt động trên nền tảng eth. Strips Token/STRP thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 369,007.46 USD (294.19 ETH)

eth0xf941d3aabf2ee0f5589e68ba6047b8329592b366 1 0 12:00 09/12/2022

Token Good Dog có mã ký hiệu là HEEL hoạt động trên nền tảng eth. Good Dog/HEEL thực hiện 135 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,446.51 USD (66.02 ETH)

arbitrum0x1a5b0aaf478bf1fda7b934c76e7692d722982a6d 1 0 12:00 09/12/2022

Token Buffer Token có mã ký hiệu là BFR hoạt động trên nền tảng arbitrum. Buffer Token/BFR thực hiện 394 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 252,236.59 USD (197.75 ETH)

eth0x6b0b3a982b4634ac68dd83a4dbf02311ce324181 1 0 12:00 09/12/2022

Token Artificial Liquid Intelligence Token có mã ký hiệu là ALI hoạt động trên nền tảng eth. Artificial Liquid Intelligence Token/ALI thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 142,751.87 USD (112.47 ETH)

bsc0xb001f1e7c8bda414ac7cf7ecba5469fe8d24b6de 1 0 12:00 09/12/2022

Token Archethic có mã ký hiệu là UCO hoạt động trên nền tảng bsc. UnirisToken/UCO thực hiện 104 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,819.94 USD (173.39 ETH)

eth0x85eee30c52b0b379b046fb0f85f4f3dc3009afec 1 0 12:00 09/12/2022

Token Keep.network có mã ký hiệu là KEEP hoạt động trên nền tảng eth. KEEP Token/KEEP thực hiện 78 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,756.52 USD (43.54 ETH)

bsc0xa78775bba7a542f291e5ef7f13c6204e704a90ba 1 0 12:00 09/12/2022

Token Metafluence có mã ký hiệu là METO hoạt động trên nền tảng bsc. Metafluence/METO thực hiện 2,494 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 684,147.50 USD (2,392.36 ETH)

eth0xa693b19d2931d498c5b318df961919bb4aee87a5 1 0 12:00 09/12/2022

Token TerraUSD Wormhole có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng eth. UST (Wormhole)/UST thực hiện 82 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 161,015.89 USD (128.68 ETH)

eth0xcdf7028ceab81fa0c6971208e83fa7872994bee5 1 0 12:00 09/12/2022

Token Threshold Network có mã ký hiệu là T hoạt động trên nền tảng eth. Threshold Network Token/T thực hiện 261 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,282,672.89 USD (1,003.80 ETH)

eth0x1776e1f26f98b1a5df9cd347953a26dd3cb46671 1 0 12:00 09/12/2022

Token Numeraire có mã ký hiệu là NMR hoạt động trên nền tảng eth. Numeraire/NMR thực hiện 264 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 215,530.26 USD (170.62 ETH)

bsc0x23396cf899ca06c4472205fc903bdb4de249d6fc 1 0 12:00 09/12/2022

Token UST Token có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped UST Token/UST thực hiện 1,952 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 166,735.02 USD (580.73 ETH)

avalanche0xb599c3590f42f8f995ecfa0f85d2980b76862fc1 1 0 12:00 09/12/2022

Token TerraUSD Wormhole có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng avalanche. UST (Wormhole)/UST thực hiện 1,108 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,905.48 USD (9,263.38 ETH)

bsc0x53e562b9b7e5e94b81f10e96ee70ad06df3d2657 1 0 12:00 09/12/2022

Token BabySwap Token có mã ký hiệu là BABY hoạt động trên nền tảng bsc. BabySwap Token/BABY thực hiện 1,414 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 424,360.94 USD (1,474.34 ETH)

eth0x0d86eb9f43c57f6ff3bc9e23d8f9d82503f0e84b 1 0 12:00 09/12/2022

Token Maximus DAO có mã ký hiệu là MAXI hoạt động trên nền tảng eth. Maximus/MAXI thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,889.43 USD (76.03 ETH)

bsc0x9fd87aefe02441b123c3c32466cd9db4c578618f 1 0 12:00 09/12/2022

Token Thetan Gem có mã ký hiệu là THG hoạt động trên nền tảng bsc. Thetan Gem/THG thực hiện 259 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,420.60 USD (280.54 ETH)

arbitrum0x4945970efeec98d393b4b979b9be265a3ae28a8b 1 0 12:00 09/12/2022

Token GMD Protocol có mã ký hiệu là GMD hoạt động trên nền tảng arbitrum. GMD/GMD thực hiện 356 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 322,675.22 USD (256.23 ETH)

eth0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a 1 0 12:00 09/12/2022

Token Yieldification có mã ký hiệu là YDF hoạt động trên nền tảng eth. Yieldification/YDF thực hiện 143 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 522,149.03 USD (415.20 ETH)

polygon0x282d8efce846a88b159800bd4130ad77443fa1a1 1 0 12:00 09/12/2022

Token Ocean Token (PoS) có mã ký hiệu là mOCEAN hoạt động trên nền tảng polygon. Ocean Token (PoS)/mOCEAN thực hiện 328 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,119.84 USD (55,933.70 ETH)

arbitrum0x031d35296154279dc1984dcd93e392b1f946737b 1 0 12:00 09/12/2022

Token Cap có mã ký hiệu là CAP hoạt động trên nền tảng arbitrum. Cap/CAP thực hiện 122 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 128,284.51 USD (102.46 ETH)

eth0x25e1474170c4c0aa64fa98123bdc8db49d7802fa 1 0 12:00 09/12/2022

Token Bidao có mã ký hiệu là BID hoạt động trên nền tảng eth. Bidao/BID thực hiện 11 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 20,558.13 USD (16.05 ETH)

polygon0xee7666aacaefaa6efeef62ea40176d3eb21953b9 1 0 12:00 09/12/2022

Token MCHCoin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng polygon. MCHCoin (PoS)/MCHC thực hiện 110 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,937.45 USD (67,478.49 ETH)

arbitrum0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55 1 0 12:00 09/12/2022

Token Dopex có mã ký hiệu là DPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Governance Token/DPX thực hiện 4,461 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 507,255.76 USD (399.61 ETH)

eth0x967da4048cd07ab37855c090aaf366e4ce1b9f48 1 0 12:00 09/12/2022

Token Ocean Token có mã ký hiệu là OCEAN hoạt động trên nền tảng eth. Ocean Token/OCEAN thực hiện 148 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,095.94 USD (95.98 ETH)

eth0xa47c8bf37f92abed4a126bda807a7b7498661acd 1 0 12:00 09/12/2022

Token TerraUSD có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped UST Token/UST thực hiện 174 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,470.45 USD (45.15 ETH)

arbitrum0x5979d7b546e38e414f7e9822514be443a4800529 1 0 12:00 09/12/2022

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng arbitrum. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 5,450 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,980,883.04 USD (2,373.58 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 12:00 09/12/2022

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 1,369 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 125,403.89 USD (100.15 ETH)

eth0xedb171c18ce90b633db442f2a6f72874093b49ef 1 0 12:00 09/12/2022

Token Wrapped Ampleforth có mã ký hiệu là WAMPL hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped Ampleforth/WAMPL thực hiện 165 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 190,815.71 USD (149.63 ETH)

arbitrum0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3 1 0 12:00 09/12/2022

Token Umami có mã ký hiệu là UMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Umami/UMAMI thực hiện 1,054 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 452,645.11 USD (357.54 ETH)

eth0xf3b9569f82b18aef890de263b84189bd33ebe452 1 0 12:00 09/12/2022

Token A Hunters Dream có mã ký hiệu là CAW hoạt động trên nền tảng eth. A Hunters Dream/CAW thực hiện 262 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,789,305.16 USD (1,447.98 ETH)

eth0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f 1 0 12:00 09/12/2022

Token Trace Token có mã ký hiệu là TRAC hoạt động trên nền tảng eth. Trace Token/TRAC thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,284.23 USD (52.21 ETH)