Viết chương trình in ra số lớn hơn trong hai số được nhập từ bàn phím C++

program tim_so_lon_hon;

uses crt;

var x,y:real;

begin

clrscr;

write('nhap so x');

readln(x);

write('nhap so b');

readln(b);

if a<b then writeln('so lon hon la:',b) else writeln('so lon hon la:',a);

readln;

end.

 • cho a và b được nhập vào từ bàn phím. Viết chương trình in ra các số chia hết cho 2 trong đoạn a và b

  21/09/2022 |   0 Trả lời

 • Trong một đợt đi dã ngoại nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12, ban tổ chức dự định phát đều các vật dụng gồm áo và mũ cho các thành viên tham gia. Tính xem mỗi người được phát bao nhiêu cái áo, bao nhiêu cái mũ và tính số lượng áo, mũ còn thừa.
  Dữ liệu: Vào từ file văn bản DANGOAI.INP có cấu trúc:

  • Hàng 1: ghi hai số nguyên dương A, M là số áo và mũ (10 ≤ A, M  ≤ 103).
  • Hàng 2: ghi số nguyên dương T là số thành viên tham dự đợt dã ngoại.

  Kết quả: Ghi vào file DANGOAI.OUT có cấu trúc:

  • Hàng 1: lần lượt là số áo, số mũ mỗi thành viên được phát (mỗi số cách nhau một ký tự trắng).
  • Hàng 2: lần lượt là số áo, số mũ còn thừa.

  23/10/2022 |   0 Trả lời

 • 27/10/2022 |   0 Trả lời

 • 30/10/2022 |   1 Trả lời

 • 30/10/2022 |   1 Trả lời

 • 30/10/2022 |   1 Trả lời

 • 30/10/2022 |   1 Trả lời

 • 30/10/2022 |   1 Trả lời

 • Viết chương trình nhập vào hai số nguyên a,b từ bàn phím. In ra hai số ra màn hình trên cùng 1 dòng (khi chạy chương trình nhập a=5, =6 để kiểm tra kết quả).

  31/10/2022 |   0 Trả lời

 • 31/10/2022 |   1 Trả lời

 • 31/10/2022 |   1 Trả lời

 • 31/10/2022 |   1 Trả lời

 • 01/11/2022 |   1 Trả lời

 • viết chương trình nhập vào 2 số a và b từ bàn phím tính tổng, hiệu, thích thương của hai số a và b. tính trung bình cộng của 2 số a và b

  01/11/2022 |   0 Trả lời

 • Viết chương trình tính tổng 2 số nguyên a và b

  01/11/2022 |   0 Trả lời

 • Viết chương trình cho phép tính trung bình cộng của bốn số

  03/11/2022 |   0 Trả lời

 • phân biệt từ khóa và tên trong ngôn ngữ lập trình nêu cấu trúc trung của 1 chương trình

  04/11/2022 |   0 Trả lời

 • A. Khai báo biến

  B. Gán giá trị cho biến

  C. Tính toán với giá trị của biến

  D. Tất cả các ý trên

  06/11/2022 |   1 Trả lời

 • Viết câu lệnh tính diện tích hình chữ nhật với độ dài hai cạnh lần lượt là 5 và 7

  08/11/2022 |   0 Trả lời

 • 09/11/2022 |   1 Trả lời

 • 09/11/2022 |   1 Trả lời

 • 10/11/2022 |   1 Trả lời

 • 09/11/2022 |   1 Trả lời

 • A. a.b - cd

  B. ab + c/d

  C. a – b(c - d)

  D. a – b + a – b

  09/11/2022 |   1 Trả lời

 • 09/11/2022 |   1 Trả lời

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết