Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249

[VNA] Hạt nhân $2^4He$ có độ hụt khối bằng 0,0304u. Lấy 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân $2^4He?

[VNA] Hạt nhân \(_2^4He\) có độ hụt khối bằng 0,0304u. Lấy 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \(_2^4He\) bằng

A. 28,3176 MeV

B. 7,0794 MeV

C. 7,0794 J

D. 28,3176 J

Hạt nhân He 1 2  có độ hụt khối bằng 0,0304u. Lấy 1 u = 931 , 5   MeV / c 2 . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  He 1 2  bằng

A. 28,3176 MeV.

B. 7,0794 MeV.

C. 7,0794 J.

D. 28,3176 J.

Các câu hỏi tương tự

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Một hạt nhân có độ hụt khối là 0,03 u. Lấy 1 u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân này là

A. 4968 mJ.B. 31,05 MeV.C. 27,95 MeV.D. 251,5 J.

Đáp án C.


Năng lượng liên kết của hạt nhân 


Wlk=Δm.c2=0,03.931,5 MeV=27,95  MeV.

Câu hỏi hot cùng chủ đề

Hạt nhân He có độ hụt khối bằng 0,03038u. Biết luc2 = 931,5 MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân He là:

A.

32,29897MeV.

B.

28,29897MeV.

C.

82,29897MeV.

D.

25,29897MeV.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:

28,29897MeV.

Năng lượng liên kết của hạt nhân

Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
He là:

E = Δmc2 = 0,03038.931,5 = 28,29897 (MeV).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 6

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Tìm độ phóng xạ của m0 = 200 (g) chất phóng xạ

  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  . Biết rằng sau 16 ngày lượng chất đó chỉ còn lại một phần tư ban đầu:

 • Hạt nhân

  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  Rađứng yên phân rã ra hạt αvà biến thành hạt nhân X.Biết rằng động năng của hạt αbằng 4,8 (MeV) và coi khối lượng của hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của chúng. Năng lượng toả ra trong một phân rã bằng:

 • Xem rằng ban đầu hạt nhân

  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  đứng yên. Cho biết mC = 12,0000 (u); mα= 4,0015 (u). Năng lượng tối thiểu cần thiết để chia hạt nhân
  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  thành 3 hạt αlà:

 • Cho khối lượng của prôtôn; nơtron;

  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  lần lượt là: 1,0073 (u); 1,0087 (u); 39,952 (u); 6,0145(u) và 1u = 931,5 (MeV/c2). So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân
  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân
  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  :

 • Một khúc xương chứa 500 g C14 (đồng vị cacbon phóng xạ) có độ phóng xạ là 4000 phân rã/phút. Biết rằng độ phóng xạ của cơ thể sổng bằng 15 phân rã/phút tính trên 1g cacbon. Tính tuổi của khúc xương:

 • Người ta tiêm vào máu của một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ

  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  Na (có chu kì bán rã bằng 15 giờ) có độ phóng xạ bằng 1,5 μCi. Sau 7,5 giờ, người ta lấy ra 1 cm3 máu của người đó thì thấy độ phóng xạ là 392 phân rã/phút. Thể tích máu của người đó là:

 • Khi người ta ngắt hiệu điện thế giữa hai cực D (hình hộp chữ D) trong máy gia tốc xiclôtrôn đang hoạt động, thì hạt đơterôn (hạt nhân của đồng vị đơteri) chuyển động bên trong máy sẽ chuyển động tiếp như thế nào? Chọn đáp án đúng:

 • Phát biểu nào sau đây sai khi nói về lực hạt nhân:

 • Viết phương trình phân rã phóng xạ β+ của hạt nhân

  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  , tìm hạt nhân con của sản phẩm. Chọn đáp án đúng:

 • Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  (MeV/nuclôn).Tính khối lượng mO của hạt nhân này?

 • Các tia a, β,γ có cùng năng lượng. Cách xếp đúng thứ tự các tia này theo độ đâm xuyên tăng dần khi 3 tia này xuyên qua không khí là:

 • Người ta dùng chùm hạtα bắn phá lên hạt nhân

  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  . Do kết quả của phản ứng hạt nhân đã xuất hiện hạt nơtron tự do. Sản phẩm thứ hai của phản ứng này là gì?

 • Hạt nhân nguyên tử bitmút

  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  có bao nhiêu nơtron và prôton:

 • Khi một chất bị phóng xạ, thì chu kì bán rã của nó:

 • Một hạt nhân có số khối A, đang đứng yên, phát ra hạtα với tốc độ v. Lấy khối lượng các hạt theo đơn vị u gần bằng số khối của chúng. Tốc độ giật lùi của hạt nhân con là:

 • Một hạt nhân phóng xạ bị phân rã đã phát ra hạt α. Sau phân rã, động năng của hạt α:

 • Ống nghiệm chứa 103 nguyên tử của một nguyên tố phóng xạ X có chu kì bán rã T. Sau khoảng thời gian t =

  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  , trong ống nghiệm còn bao nhiêu nguyên tử X?

 • Chất phóng xạ pôlôni

  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  có chu kì bán rã T = 138 ngày. Một lượng pôlôni ban đầu m0, sau 276 ngày chỉ còn lại 10 mg. Khối lượng pôlôni ban đầu m0 là:

 • Hạt nhân

  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  He có độ hụt khối bằng 0,03038u. Biết luc2 = 931,5 MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân
  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  He là:

 • Bản chất tia phóng xạ αlà:

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Tìmcácgiátrịcủa m đểhàmsố

  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  đạtcựcđạitại
  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  .

 • I’m afraid our team will lose the game today. I wish _______.

 • Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề cho nhau tồn tại. Triết học gọi đó là sự

 • When a diver is in the water, he uses a snorkel to ________ through.

 • Lấy ngẫu nhiên một số tự nhiên có

  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  chữ số.Xác suất để chọn được số tự nhiên có dạng
  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  Hạt nhân H có độ hụt khối là 0 00249
  bằng: