Code của 60 độ bằng bao nhiêu

Tìm điểm M thuộc (d’): x – 2y – 1 = 0 sao cho từ M vẽ được hai tiếp tuyến đến (C) vuông góc với nhau.

694 29/12/2022 Xem đáp án

 • Code của 60 độ bằng bao nhiêu

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 2x + 2y – 2 = 0.

  Viết phương trình đường thẳng (d) qua A(3; 2) và tiếp xúc với (C).

  622 29/12/2022 Xem đáp án

 • Code của 60 độ bằng bao nhiêu

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 2x + 2y – 2 = 0.

  Viết phương trình đường thẳng () song song với (d): 4x – 3y + 3 = 0 và tiếp xúc với (C).

  482 29/12/2022 Xem đáp án

 • Code của 60 độ bằng bao nhiêu

  Sản lượng lúa (tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm (cho giống lúa mới) có cùng diện tích được trình bày trong bảng phân bố tần số sau đây:

  Sản lượng

  20

  21

  22

  23

  24

  Tần số

  5

  8

  11

  10

  6

  Hỏi sản lượng lúa trung bình thu được là bao nhiêu tạ? Tìm khoảng tứ phân vị của dãy số liệu trên.

  623 29/12/2022 Xem đáp án

 • Code của 60 độ bằng bao nhiêu

  Một bàn dài có hai dãy ghế ngồi đối diện nhau, mỗi dãy gồm 4 ghế. Người ta xếp chỗ ngồi cho 4 học sinh trường A và 4 học sinh trường B vào bàn nói trên. Hỏi xác suất xếp các học sinh vào hai dãy ghế sao cho bất cứ hai học sinh nào ngồi đối diện nhau khác trường với nhau?

  595 29/12/2022 Xem đáp án

 • Code của 60 độ bằng bao nhiêu

  Cho elip (E): 9x2 + 36y2 – 144 = 0. Tỉ số \(\frac{c}{a}\) bằng:

  269 29/12/2022 Xem đáp án

 • Code của 60 độ bằng bao nhiêu

  Điểm nào là tiêu điểm của parabol y2 = 5x?

  179 29/12/2022 Xem đáp án

 • Code của 60 độ bằng bao nhiêu

  Cho hai điểm F1, F2 cố định có khoảng cách F1F2 = 2c (c > 0) và một số a < c và a > 0. Tập hợp các điểm M sao cho |MF1 – MF2| = 2a được gọi là:

  170 29/12/2022 Xem đáp án

 • Code của 60 độ bằng bao nhiêu

  Cho đường tròn (C): (x – 2)2 + (y – 2)2 = 9. Phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua điểm A(5; –1) là:

  1. Định nghĩa

  Với mỗi góc $\alpha $ (${0^0} \leqslant \alpha  \leqslant {180^0}$) ta xác định một điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao cho $\widehat {xOM} = \alpha $ và giả sử điểm M có toạ độ $M\left( {{x_0};{y_0}} \right)$. Khi đó ta định nghĩa :

  * sin của góc $\alpha $ là ${y_0}$, kí hiệu $\sin \alpha  = {y_0}$;

  * côsin của góc $\alpha $ là ${x_0}$, kí hiệu $\cos \alpha  = {x_0}$;

  * tang của góc $\alpha $ là $\frac{{{y_0}}}{{{x_0}}}\left( {{x_0} \ne 0} \right)$, kí hiệu $\tan \alpha  = \frac{{{y_0}}}{{{x_0}}}$;

  * côtang của góc $\alpha $ là $\frac{{{x_0}}}{{{y_0}}}\left( {{y_0} \ne 0} \right)$, kí hiệu $\cot \alpha  = \frac{{{x_0}}}{{{y_0}}}$.

  Các số sin$\alpha $, cos$\alpha $, tan$\alpha $, cot$\alpha $ được gọi là các giá trị lượng giác của góc $\alpha $.

  Code của 60 độ bằng bao nhiêu

  Chú ý

  * Nếu $\alpha $ là góc tù thì cos$\alpha $< 0, tan$\alpha $< 0, cot$\alpha $< 0.

  * tan$\alpha $ chỉ xác định khi $\alpha  \ne \frac{\pi }{2} + k\pi $, cot$\alpha $ chỉ xác định khi $\alpha  \ne k\pi ,k \in Z.$

  2. Tính chất

  Ta có dây cung NM song song với trục Ox và nếu $\widehat {xOM} = \alpha $ thì $\widehat {xON} = {180^0} - \alpha $. 

  Ta có ${y_M} = {y_N} = {y_0};{x_M} =  - {x_N} = {x_0}$. Do đó:

  $\begin{gathered}   \sin \alpha  = \sin \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) \hfill \\   \cos \alpha  =  - \cos \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) \hfill \\   \tan \alpha  =  - \tan \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) \hfill \\   \cot \alpha  =  - \cot \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) \hfill \\ \end{gathered} $

  Code của 60 độ bằng bao nhiêu

  3. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

  Bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

  Code của 60 độ bằng bao nhiêu

  Trong bảng, kí hiệu $\parallel $ để chỉ giá trị lượng giác không xác định.

  Chú ý

  Từ giá trị lượng giác của các góc đặc biệt đã cho trong bảng và tính chất trên, ta có thể suy ra giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt khác.

  Chẳng hạn:

  $\begin{gathered}   \sin {120^0} = \sin \left( {{{180}^0} - {{60}^0}} \right) = \sin {60^0} = \frac{{\sqrt 3 }}{2} \hfill \\   \cos {135^0} = \cos \left( {{{180}^0} - {{45}^0}} \right) =  - \cos {45^0} =  - \frac{{\sqrt 2 }}{2} \hfill \\ \end{gathered} $

  4. Góc giữa hai vectơ

  a) Định nghĩa

  Cho hai vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $ đều khác vectơ $\overrightarrow 0 $. Từ một điểm O bất kì ta vẽ $\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow a $ và $\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow b $ . Góc $\widehat {AOB}$ với số đo từ ${0^0}$ đến ${180^0}$ được gọi là góc giữa hai vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $. Ta kí hiệu góc giữa hai vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $ là ($\overrightarrow a $, $\overrightarrow b $). Nếu ($\overrightarrow a $, $\overrightarrow b $) $ = {90^0}$ thì ta nói rằng $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $ vuông góc với nhau, kí hiệu là $\overrightarrow a  \bot \overrightarrow b $ hoặc $\overrightarrow b  \bot \overrightarrow a $.

  b) Chú ý

  Từ định nghĩa ta có ($\overrightarrow a $, $\overrightarrow b $) = ($\overrightarrow b $, $\overrightarrow a $).

  Code của 60 độ bằng bao nhiêu

  5. Sử dụng máy tính bỏ túi để tính giá trị lượng giác của một góc

  Ta có thể sử dụng các loại máy tính bỏ túi để tính giá trị lượng giác của một góc, chẳng hạn đối với máy CASIO fx - 500MS cách thực hiện như sau :

  Cos 60 độ là bao nhiêu?

  Lượng giác Ví dụ Giá trị chính xác của cos(60°) cos ( 60 ° ) là 12 . Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.

  Tag 60 đô bằng bao nhiêu?

  Giá trị chính xác của tan(60°) tan ( 60 ° ) là √3 . Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.

  Cos 60 đô bằng bao nhiêu radian?

  Ví dụ
  Công thức
  Mô tả
  Kết quả
  =COS(1.047)
  Cosin của 1,047 radian
  0,5001711
  =COS(60*PI()/180)
  Cosin của 60 độ
  0,5
  =COS(RADIANS(60))
  Cosin của 60 độ
  0,5
  COS (Hàm COS) - Hỗ trợ của Microsoftsupport.microsoft.com › vi-vn › officenull

  Sin 60 là bao nhiêu?

  Giá trị chính xác của sin(60) là √32 .